درایو USB تایوانی

 

 

http://www.imencontrolmotor.com/uploaded_files/DCMS/Adver_files/imen_4c160d_1501945041.png

                                                                                         نصب نرم افزار

 

 

 

درایو USB ایرانی

 

 

http://www.imencontrolmotor.com/uploaded_files/DCMS/Adver_files/imen_4c160d_1501945041.png

                                                                                          نصب نرم افزار